Algemene voorwaarden

1.0 Toepasbaarheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Veraart Werkend Ontwikkelen, coaching, training & mediation betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching, mediation en andere vormen van begeleiding hierna te noemen “begeleidingstraject”.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Veraart Werkend Ontwikkelen.

2.0 Aanbieding en overeenkomst
2.1 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Veraart Werkend Ontwikkelen.
2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Veraart Werkend Ontwikkelen komt tot stand door ondertekening en/of retour zenden opdracht formulier door de opdrachtgever van de aanbieding.
2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

3.0 Annulering door opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever voor een ondersteuningstraject of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus of coaching te annuleren per aangetekend verzonden brief.
3.2 Bij annulering langer dan 1 maand voor aanvang van een ondersteuningstraject of coaching is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag voor administratiekosten te betalen.
3.3 Bij annulering tussen 1 maand en twee weken voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.
3.4 Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.
3.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan een ondersteuningstraject of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

4.0 Annulering door Veraart Werkend Ontwikkelen
4.1 Veraart Werkend Ontwikkelen heeft in geval van een ondersteuningstraject het recht om bij ziekte, calamiteiten of overmacht zonder opgave van redenen een ondersteuningstraject te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Veraart Werkend Ontwikkelen betaalde bedrag.
4.2. Veraart Werkend Ontwikkelen heeft het recht uiterlijk twee weken voor aanvang een training te annuleren wanneer het vooraf aangegeven minimumaantal deelnemers niet is bereikt.

5.0 Medewerking door de opdrachtgever
5.1 De opdrachtgever zal Veraart Werkend Ontwikkelen steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Veraart Werkend Ontwikkelen noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.
5.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Veraart Werkend Ontwikkelen apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Veraart Werkend Ontwikkelen aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

6.0. Werk- en cursusmaterialen
6.1. Het copyright van de uitgereikte werk- en cursusmaterialen berust bij Veraart Werkend Ontwikkelen of de belanghebbenden bij wie dit rechtens berust.
6.2. Tenzij anders is aangegeven berust het werk- en trainingsmateriaal bij Veraart Werkend Ontwikkelen.

7.0 Wijzigingen
7.1 Hoewel Veraart Werkend Ontwikkelen een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Veraart Werkend Ontwikkelen tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
7.2 Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
7.3 Wanneer Veraart Werkend Ontwikkelen instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Veraart Werkend Ontwikkelen steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Veraart Werkend Ontwikkelen behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Veraart Werkend Ontwikkelen gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur uren, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

8.0 Geheimhouding
8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.0 Prijs
9.1 De prijzen van Veraart Werkend Ontwikkelen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
9.2 Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft Veraart Werkend Ontwikkelen toch het recht BTW in rekening te brengen.

10.0 Betaling
10.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Veraart Werkend Ontwikkelen anders is aangegeven, dient betaling van de door Veraart Werkend Ontwikkelen verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
10.2 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Veraart Werkend Ontwikkelen gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Veraart Werkend Ontwikkelen vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien Veraart Werkend Ontwikkelen verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van EUR 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

11.0 Auteursrecht
11.1 Het auteursrecht op de door Veraart Werkend Ontwikkelen uitgegeven brochures en het project- en cursusmateriaal berust bij Veraart Werkend Ontwikkelen, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Veraart Werkend Ontwikkelen zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

12.0 Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid voor schade voor Veraart Werkend Ontwikkelen is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Veraart Werkend Ontwikkelen is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2 Veraart Werkend Ontwikkelen is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
12.3 De opdrachtgever vrijwaart Veraart Werkend Ontwikkelen en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Veraart Werkend Ontwikkelen training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden.

13.0 Geschillen
13.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht
13.2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.

13.3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Veraart Werkend Ontwikkelen.